Dịch vụ pháp lý

Tư vấn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

 

Cá nhân, tổ chức có giống cây trồng mới do chính mình chọn, tạo hoặc phát hiện và phát triển thì có quyền sở hữu đối với giống cây trồng đó.

 Tổ chức, cá nhân nêu trên có thể là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

Tư vấn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

 

Quyền sở hữu công nghiệp là một trong 03 nhóm Quyền sở hữu trí tuệ.

Quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Tư vấn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả và Quyền liên quan đến quyền tác giả (Quyền liên quan) là sản phẩm trí tuệ của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và công nhận. Đây là một trong ba nhóm Quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định.

Dịch vụ đăng ký, bảo hộ giống cây trồng

 

 

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

 

Pháp luật hiện hành có quy định: Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Một tác phẩm được Nhà nước bảo hộ Quyền tác giả phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền liên quan đến quyền tác giả  đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp.

Quyền đăng ký và quyền sở hữu Chỉ dẫn địa lý không thuộc về một cá nhân hay tổ chức nào mà thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhận đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp. Đây là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm trí tuệ của mình.

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Các sản phẩm này bao gồm đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập. 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu là một đối tượng của Quyền sở hữu công nghiệp.

Nhãn hiệu được hiểu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đó là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ độc quyền cho Nhãn hiệu của mình.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế- giải pháp hữu ích

 

 

Theo quy định của pháp luật thì Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hai hình thức:

- Cấp Bằng độc quyền sáng chế;

- Cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

TƯ VẤN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Một cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Người làm đơn khởi kiện phải là người có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Nếu người đó là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.


TƯ VẤN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

TƯ VẤN THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ


Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước theo đó:

Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ soạn thảo, đàm phán hợp đồng

 

 

Về bản chất, đàm phán hợp đồng có thể được hiểu đó là việc thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại, thương lượng giữa 2 bên hoặc nhiều bên trong quan hệ hợp tác kinh doanh, trong quan hệ đối tác với nhau nhằm mục đích tiến đến một thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu lợi ích hợp tác kinh doanh của các bên tham gia đàm phán.

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện theo ủy quyền là việc cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của một cá nhân hoặc pháp nhân khác để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.

Hậu quả của việc đại diện theo ủy quyền thể hiện như sau:

- Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

- Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện.

- Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối.

ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng được hiểu là người thay mặt đương sự tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo sự ủy quyền của họ.

 Thực tiễn, rất nhiều trường hợp đương sự trong các vụ án thường không có kinh nghiệm tham gia tố tụng và không hiểu biết pháp luật một cách đầy đủ, vì vậy có thể ủy quyền cho Luật sư hoặc người khác (trừ những trường hợp không được làm người đại diện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự) đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong mọi việc, ngoại trừ đối với việc ly hôn

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ NHÀ- ĐẤT

Pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện các quyền của mình về tài sản trong đó có đất đai.

 Hiện hành chúng ta đang áp dụng Luật đất đai năm 2013.

Để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì người cá nhân hay tổ chức phải tuân theo các quy định trong Luật đất đai và các văn bản pháp lý khác có kiên quan.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Luật bảo hiểm xã hôi quy định hai loại hình bảo hiểm đó là Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.


TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ


Bộ luật dân sự hiện hành (Bộ luật dân sự năm 2015) quy định: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Luật sở hữu trí tuệ hiện hành là một văn bản pháp luật thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua việc quy định về quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ ( Quyền sở hữu trí tuệ) .

Luật sở hữu trí tuệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG


Bộ luật Lao động hiện hành của nước ta quy định một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO, LÀM CHỨNG BIÊN BẢN THỎA THUẬN


Biên bản thỏa thuận là về bản chất là văn bản thể hiện việc hai bên tiến hành trao đổi, thống nhất về nội dung để đảm bảo thực hiện mục đích của việc thỏa thuận.

Biên bản thoả thuận có giá trị pháp lý như hợp đồng và có giá trị chứng cứ khi các bên có tranh chấp khởi kiện ra tòa.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO VÀ LÀM CHỨNG DI CHÚC

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Nếu Quý Ông (Bà) có nguyện vọng muốn lập Di chúc thì cần phải nắm rõ các quyền của mình mà pháp luật đã quy định. Bộ luật dân sự hiện hành có quy định về quyền của người lập Di chúc, đó là những quyền sau:

-Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT HỢP THỪA PHÁT LẠI


Trong lĩnh vực hành nghề, bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật, tranh tụng, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Công sự cũng có sự phối kết hợp với các Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Khi đến với Văn phòng luật sư, Quý Ông (Bà) sẽ được luật sư tư vấn để lựa chọn các hình thức Thừa phát lại cụ thể phù hợp với tiêu chí và nguyện vọng của mình.

Các văn bản do Thừa phát lại lập sẽ được Luật sư kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT HỢP CÔNG CHỨNGCông chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.