LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

PHẠM VI THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Với vai trò và chức năng hoạt động của mình, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự chúng tôi được phép thực hiện các dịch vụ pháp lý cho các Khách hàng sinh sống trên mọi miền của tổ quốc, các tỉnh, thành phố trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Cá nhân, tổ chức có giống cây trồng mới do chính mình chọn, tạo hoặc phát hiện và phát triển thì có quyền sở hữu đối với giống cây trồng đó.

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CƠ BẢN

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm một số các đối tượng như: Sáng chế, giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp; Thiết kế bố trí; Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý...

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả và Quyền liên quan đến quyền tác giả (Quyền liên quan) là sản phẩm trí tuệ của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và công nhận.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Người được luật sư trợ giúp pháp lý bao gồm: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật được hiểu là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
 

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG

Trợ giúp pháp lý lưu động là một hình thức đưa ánh sáng pháp luật đến với người dân không phụ thuộc vào việc người dân đó có thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý hay không.

LUẬT SƯ TGPL THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc trường hợp chỉ định theo Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội có liên quan trong vụ án. Về bản chất, luật sư chỉ định cũng là luật sư TGPL.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Khi thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự luôn nhìn nhận và xác định rõ: chất lượng dịch vụ pháp lý miễn phí mà chúng tôi đem lại cho người được trợ giúp pháp lý phải là một dịch vụ tốt, có chất lượng để người được trợ giúp pháp lý không có suy nghĩ rằng dịch vụ miễn phí là dịch vụ kém.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

Trợ giúp pháp lý là một hoạt động nhân văn mà Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng hướng tới nhằm chia sẻ kiến thức pháp luật với cộng đồng xã hội.