Luật sư đại diện ủy quyền

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện theo ủy quyền là việc cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của một cá nhân hoặc pháp nhân khác để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.

Hậu quả của việc đại diện theo ủy quyền thể hiện như sau:

- Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

- Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện.

- Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối.

ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng được hiểu là người thay mặt đương sự tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo sự ủy quyền của họ.

 Thực tiễn, rất nhiều trường hợp đương sự trong các vụ án thường không có kinh nghiệm tham gia tố tụng và không hiểu biết pháp luật một cách đầy đủ, vì vậy có thể ủy quyền cho Luật sư hoặc người khác (trừ những trường hợp không được làm người đại diện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự) đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong mọi việc, ngoại trừ đối với việc ly hôn