Bản án - quyết đinh của tòa án

Bản án 40/2019/HS-PT ngày 11/06/2019 về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

CÔNG BỐ BẢN ÁN PHÚC THẨM CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ÁN 40/2019/HS-PT NGÀY 11/06/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB
Đây là vụ việc do Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự thực hiện- Tên nhân vật đã được thay đổi. bản án được công khai trên hệ thống Website của Tòa án
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-402019hspt-ngay-11062019-ve-toi-vi-pham-quy-dinh-dkptgtdb-92336