Nghiên cứu - trao đổi

Về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong tố tụng hình sự

 

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan trên Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam

https://lsvn.vn/ve-nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-bi-hai-trong-to-tung-hinh-su1668447441.html#:~:text=Theo%20%C4%91%C3%B3%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87,t%E1%BB%A5ng%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1%20n%C4%83m%202003).

 

Vai trò của Luật sư và báo chí trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Bài viết của Luật sư Nguyễn Văn Hà trên Tạp chí điện tử Luật sư Việt Namnhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6
https://lsvn.vn/vai-tro-cua-luat-su-va-bao-chi-trong-cong-tac-xay-dung-phap-luat-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-1687339377.html


 

Vai trò tranh tụng của luật sư tại phiên tòa xét xử

 

LSVNO - Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 được đánh giá là Bộ luật có nhiều điểm tiến bộ thể hiện trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng dân chủ hóa hoạt động tố tụng. Đặc biệt, Bộ luật này đã khẳng định nguyên tắc tranh tụng phải được bảo đảm và ghi nhận tranh tụng là một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng hình sự.

 

Sự tham gia của luật sư vào quá trình bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015


Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những quy định mới trong Bộ luật TTHS năm 2015 về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và vai trò của luật sư khi tham gia tố tụng.


Summary: The article refers to new regulations in the 2015 law on assurance of the principle of litigation in the trial and the role of lawyers when participating in legal proceedings.

 

Vai trò của luật sư trong hoạt động xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Tóm tắt:

Bài viết đề cập một số quy định mới liên quan đến vai trò của luật sư  trong hoạt động xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và những kiến nghị sửa đổi.

Abstract: The article mentions a number of new regulations related to the role of lawyers in adjudication activities according to the provisions of the Criminal Procedure Code 2015 and recommendations for amendments.

 

Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tóm tắt: Bài viết đề cập quy định mới về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đồng thời nêu lên những bất cập và giải pháp hoàn thiện trong quá trình đưa Luật vào cuộc sống.

Summary: the article refers to the new regulations on the principle of litigation assurance in the 2015 criminal procedure code, and also up to the results and solutions to completion of the law.

Từ khóa: nguyên tắc tranh tụng; chủ thể buộc tội; chủ thể gỡ tội; công khai chứng cứ