Danh sách Luật sư qua các thời kỳ
Luật sư Nguyễn Văn Hà

Trưởng Văn phòng

Ngày sinh: 19/5/1976

Số Thẻ Luật sư: 1819/LS

Ngày cấp: 01/8/2010

Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan


Ngày sinh: 14/7/1977

Số Thẻ Luật sư: 1820/LS

Cấp ngày 01/8/2010

Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Luật sư Hoàng Minh Đức

                     Ngày sinh: 19/12/1977

                    Số Thẻ Luật sư: 4809/LS

                    Ngày cấp: 16/8/201
              Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Luật sư Lê Thị Hương Giang
Luật sư thành viên
Ngày sinh: 03/02/1978
Số Thẻ Luật sư: 1558/LS
Ngàycấp: 01/8/2010
Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 
Luật sư Lê Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 20/12/1992
Số Thẻ Luật sư: 15018/LS
Ngày cấp: 19/11/2019
Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam


 
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 26/11/1961
Số Thẻ Luật sư: 14015/LS
Ngày cấp: 15/01/2019
Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 
Luật sư Cao Thị Hằng Hà
Ngày sinh: 26/5/1991
Số Thẻ LS: 15580/LS
Ngày cấp: 27/5/2020
Nơi cấp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam