TIẾP NHẬN TẬP SỰ LUẬT SƯ

Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2023

 

Nhằm triển khai kế hoạch hoạt đông năm 2023,  bên cạnh các mảng hoạt động hành nghề luật sư, mảng hoạt động xã hội…Văn phòng Luật sư Hà Lan và  Cộng sự tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư đến tập sự tại Văn phòng.

Nhằm tạo điều kiện cho các tập sự luật sư, Văn phòng không thu phí tập sự. Người tập sự hành nghề luật sư phải đảm bảo thời gian tập sự đúng theo quy định của Luật Luật sư.