Thường Tín triển khai thi hành Bộ luật hình sự và Luật phòng, chống tham nhũng

21/11/2022 | Lượt đọc: 3593

 
 
Ngày 13/3/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và phổ biến một số quy định của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 của Quốc Hội.

(Trong ảnh: Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà làm Báo cáo viên tại Hội nghị

Chuyên đề Luật phòng, chống tham nhũng)
 
 

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị sau buổi tập huấn các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Bộ luật hình sự 2015 nhất là những điểm mới và phân công cụ thể các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. Coi việc triển khai thi hành luật là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung chỉ đạo trong năm 2018. Đảm bảo cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu nắm vững những nội dung cốt lõi của Bộ luật nhất là đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ, tuyên truyền viên pháp luật. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Báo cáo viên Sở Tư pháp Thành phố truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật hình sự năm 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng Bộ luật hình sự năm 2015, giúp cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự đi vào cuộc sống.

       Tô Quý

https://thuongtin.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/-/view_content/2363733-thuong-tin-trien-khai-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-va-luat-phong-chong-tham-nhung.html

Từ khóa: , ,