THÀNH TỰU NỔI BẬT

Thành tích năm 2020 - 2021

 •  Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
 
 • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen
Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
 
 • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 172/QĐ-HLGVN ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích suất sắc trong hoạt động Hội năm 2021.

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2
Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
                                 
                                                  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Thành tích năm 2019

 • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 335 ngày 18/12/2019 của Hội luật gia Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019.
 

 • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố.
 

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen

Quyết định số 3692-QĐ/DUK ngày 9/42019 của BCH Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 -2018).

 

Thành tích năm 2018

 • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 49/QĐ-BTV ngày 18/05/2018 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2017.

 • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 28/QĐ-BTV ngày 03/04/2018 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2017

     Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 03/QĐ-BTTP ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác của Hội  bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018.

 • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen

Quyết định số 194 ngày 21/12/2018 của Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2018.

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 60/QĐ ngày 18/06/2018 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội luật gia nhiệm kỳ 2013-2018.

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 09/HCCB ngày 19/12/2018 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc đóng góp, xây dựng và phát triển Hội

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 72/QĐKT-ĐU ngày 13/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

    Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bảng vàng vinh danh

Quyết định số 08/HCCB ngày 19/12/2018 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp, xây dựng và phát triển Hội.

Thành tích năm 2017

 • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 05/QĐ-BTV ngày 13/01/2017, vào sổ khen thưởng số 30 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2016.

 • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 06/01/2017 của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016.

 • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 200/QĐ ngày 19/12/2017 của Hội luật gia Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 3

Quyết định số 8955 ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 300-QĐ/ĐTNCCQ ngày 10/03/2017 của Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 88/QĐ/KT ngày 29/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Thành tích năm 2016

 • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 80/QĐ-BTV ngày 06/5/2016, vào sổ khen thưởng số 120  của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 1

Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 21/01/2016 của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội vì có thành tích trong công tác hành nghề luật sư năm 2015.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 2

Quyết định số 43 ngày 26/04/2016 của Hội luật gia thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển Chi hội.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 3

Quyết định số 67/QĐ-PNLB ngày 22/12/2016 của Hội phụ nữ Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vì đã thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2016.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 4

Quyết định số 220-QĐ/ĐTNCCQ của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Kỷ niệm chương

       Kỷ niệm chương bảo vệ công lý, vào sổ số 49/2016-ĐLHN ngày 3/2/2016 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

 • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 1016/QĐUBND ngày 02/03/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 80/QĐ-BTV ngày 6/5/2016 của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Lý do: Đã có thành tích trong công tác rà soát, kiến nghị phương án cải cách thủ tục hành chính năm 2015

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 05-QĐ/KT của BCH Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ngày 05/01/2016 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 20/QĐ-CTĐ ngày 16/05/2016 của Hội chữ thập đỏ  quận Long Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiêm kỳ (2009-2016).

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 281- QĐ/KT ngày 01/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 4

Quyết định số 220-QĐ/ĐTNCCQ ngày 17/12/2016 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016.

 

Thành tích năm 2015

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 96/QĐ-BTV ngày 28/09/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác truyền thông góp phần tổ chức thành công Đại hội đai biểu luật sư toàn quốc lần thứ II.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 23/01/2015 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 585/QĐKT-ĐLS ngày 03/02/2015 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 2934/QĐ-TNHN ngày 30/12/2015 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Kỷ niệm chương

Quyết định số 139-QĐ/TWĐTN ngày 19/3/2015 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 12/QĐKT-ĐUĐLS ngày 17/01/2015 của Đảng ủy Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội khen thưởng Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 142/QĐ-ĐTNCCQ ngày 18/3/2015 của BCH khối các cơ quan thành phố HN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 585/QĐKT-ĐLS ngày 03/02/2015 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn năm 2014.

Thành tích năm 2014

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Giấy khen

Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 20/01/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác năm 2013.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 105/QĐ-TUHCTĐ ngày 11/6/2014 của BCH Trung ương hội Chữ thập đỏ vì đã có thành tích xuấ sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Gia đình chữ thập đỏ” 5 năm.

Luật sư Lưu Thị Ngoc Lan – Giấy khen 1

Quyết định số 69/QĐKT-ĐUĐLS ngày 02/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đảng năm 2013.

Luật sư Lưu Thị Ngoc Lan – Giấy khen 2

Quyết định số 72/QĐ-ĐTNCCQ ngày 22/9/2014 của BCH ĐTNCS HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Luật sư Lưu Thị Ngoc Lan – Giấy khen 3

Quyết định số 413/Q Đ-STP ngày 18/11/2014 của Sở Tư Pháp TP. Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác tư pháp.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen

Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.vì đã có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (29//1/1984-24/11/2014).

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 13A/TNHK ngày 20/03/2014 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm 2013.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 72-QĐ-ĐTNCCQ ngày 22/09/2014 của Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2012-2014

 

 

Thành tích năm 2013

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Bằng khen
Quyết định số 09/QĐKT-BCNĐLS ngày 08/01/2013 của BCN Đoàn luật sư TP Hà Nội vì  đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và đóng góp xây dựng Đoàn năm 2012
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 1
Quyết định số 10/QĐKT-BCNĐLS ngày 8/1/2013 của Đoàn LS thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động hành nhề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư năm 2012.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 2
Quyết định số 01/QĐ-BTV ngày 3/1/2013. Lý do: đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2012 của Liên đoàn
Luật sự Việt Nam.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 3
Quyết định số 339/QĐ-VPĐLSHN ngày 10/10/2013 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn nhiệm kỳ VIII.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy chứng nhận của Báo Phụ nữ Thủ đô
Đoạt giải Ba cuộc thi viết các vấn đề về gia đình thời nay năm 2013 ngày 18/10/2013.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 1
Quyêt định số 01/QĐ-BTV ngày 03/01/2013 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 2
Quyết định số 89/QĐ-BTV ngày 4/11/2013 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong nhiệm kì 2008 – 2013.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 3
Quyêt định số 120/QĐ-BTV ngày 16/12/2013 của Chủ tịch Luật sư Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen
Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 18/01/2013 của Sở tư pháp TP Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động năm 2013 

Thành tích năm 2012

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen 1

QĐ 14/QĐKT-BCNĐLS ngày 10/01/2012 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đoàn luật sư năm 2011.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen 2

Quyết định  09/QĐ-KT ngày 15/10/2012 của CCB Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Lý do: Đã hoàn thành trong phong trào xây dựng Hội cựu chiến binh năm 2012.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 10/QĐKT ngày 08/01/2013 của Đoàn luật sư TP Hà Nội Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đoàn luật sư năm 2011.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 15/QĐKT-BCNĐLS ngày 10/1/2012. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn luật sư năm 2011 của Đoàn LS Tp Hà Nội

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 115/QĐ-BTV ngày 3/1/2012 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Lý do khen thưởng: Đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 90/QĐ-BTV ngày 28/12/2012, vào sổ khen thưởng số 444 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Lý do: đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2012.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen

Quyết định số 101/TNHK ngày 20/3/2012 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm. Lý do: Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2009 – 2011.

Thành tích năm 2011

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen
Quyết định số 20/QĐKT ngày 12/1/2011. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc tham gia các đợt thi và Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 1
Quyết định số 01/KT ngày 9/1/2011. Lý do: là đảng viên chi bộ 7 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 2
Quyết định khen thưởng ngày 10/1/2011 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2010
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 3
Quyết định số 48/KT ngày 17/3/2011. Lý do: đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TN năm 2010
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 1
Quyết định số 22/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do khen thưởng: Đã có thành tích xuất sắc tham gia Tổ công tác Đề án 30 về rà soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2010.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 2
Quyết định số 17/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố HN. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư thành phố HN vững mạnh năm năm 2010.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 3
Quyết định số 20/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc tham gia các đợt thi và hội diễn văn nghệ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1
Ngày 21/12/2011 của Sở tư pháp thành phố HN. Lý do: đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành năm 2011.
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2
Quyết định số 83/TNHK ngày 10/3/2011 của BCH Đoàn TNCS HCM quận Hoàn Kiếm. Lý do: Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010
Luật sư Nguyễn Văn Hà- Kỷ niệm chương bảo vệ công lý
Giấy chứng nhận, vào sổ số 16/2011-ĐLSHN ngày 12/01/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
 

Thành tích năm 2010

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen
Quyết định số 28/QĐ-KT ngày 25/01/2010 của Đoàn LS TP Hà Nội. Lý do: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động Đoàn TNCSHCM năm 2009.

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen
Quyết định số 101/QĐ-LĐLSVN ngày 8/7/2010 của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Lý do khen thưởng: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.