Cơ cấu - Tổ chức

Nhân sự Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự

Trưởng Văn phòng - Chánh Văn phòng - Luật sư thành viên

Chuyên viên pháp lý - Nhân viên Văn thư- Luật sư tập sự

Cử nhân tập sự - Thực tập sinh - Lái xe

 

Người sáng lập Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự

 

(Thông tin về Luật sư Nguyễn Văn Hà được Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự cập nhập theo thời gian)
Luật sư Nguyễn Văn Hà
Số thẻ: 1819/LS