Hoạt động hành nghề luật sư

LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

PHẠM VI THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự là một tổ chức hành nghề luật sư đóng trên địa bàn quận Long Biên, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Văn phòng được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép thành lập vào ngày 06/4/2010.

 

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CƠ BẢN

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.